BDO: opłata roczna do końca lutego

Podmioty, które zostały  zarejestrowane w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) zajmujące się działalnością opisaną w art. 57 ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zmianami):

  • wprowadzające sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
  • wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe,

są zobowiązane do uiszczenia opłaty rocznej. Opłatę zgodnie z ww. ustawą (Dz.U.2013.21 z późn. zmianami) należy pokryć  do końca lutego każdego roku na odrębny rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej określa wysokość stawki opłaty z wyszczególnieniem należności pobieranej od mikroprzedsiębiorców i pozostałych przedsiębiorców:

  •  100 zł – dla mikroprzedsiębiorców *,
  •  300 zł – dla pozostałych przedsiębiorców.

*Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

W poniższej tabeli znajdują się szczegółowe informacje dotyczące odrębnych rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego z podziałem na województwa.

🔗Pobierz wykaz kont dot. opłaty rocznej BDO

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn