Właściwe nadawanie kodu odpadom – niezbędne do ewidencji odpadów

Nadanie właściwego kodu odpadom jest niezbędne do
prowadzenia rzetelnej i zgodnej ze stanem rzeczywistym ewidencji odpadów. Na
jej podstawie podmioty sporządzają roczne sprowadzanie o wytwarzanych odpadach.
Za brak spełnienia ww. wymagań nałożonych przez ustawodawcę, podmiot podlega
karze grzywny. 

Jednym z błędów popełnianych przez wytwórców odpadów
jest klasyfikacja zmieszanych odpadów opakowaniowych jako opakowań
wielomateriałowych.

Opis oraz przykład klasyfikacji odpadów opakowaniowych

  • 15 01 05
    Odpady opakowaniowe zmieszane

Opakowania
jednorodne materiałowo, wykonane w całości itp. z papieru, tworzyw sztucznych,
aluminium, lub zbudowane w sposób umożliwiający ręczne oddzielenie materiałów.

Np.
opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z metali, drewna, materiałów
drewnopodobnych itp.

  • 15 01 06
    Opakowania wielomateriałowe

Opakowania
wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić
ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych. Druki, lakiery, klej
łączący warstwy opakowania, cyna lub inne spoiwo opakowań nie są składnikiem
opakowania.

Np.
Laminaty z udziałem papieru, tetrapaki – kartony po napojach, listwy używane w
paletyzatorach.

Ponadto podmioty wprowadzające opakowania zobowiązane
są zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych. Podmiot
wprowadzający produkty w opakowaniach może realizować obowiązek samodzielnie,
lub na podstawie umowy zawartej z organizacją odzysku. W przypadku wprowadzania
produktów w opakowaniach wielomateriałowych, podmiot w celu realizacji
obowiązku odzysku i recyklingu może podjąć współpracę z organizacją samorządu
gospodarczego.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe minimalne
poziomy recyklingu odpadów wielomateriałowych. W 2019 roku poziom odzysku
opakowań wielomateriałowych powinien osiągnąć poziom 46%, recyklingu 38%.
Nieosiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu obliguje podmioty do
poniesienia opłaty produktowej.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl