Ładowanie Szkolenia

← Wróc do Szkolenia

Biuro Team Prevent w Pszczynie

+ Google Map
Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+48 32 326 30 08

Wrzesień 2020

Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym (ID 3110)

29 września 09:00 - 30 września 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.190 PLN netto

Opis szkolenia Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu auditowi energetycznemu. Poruszane podczas szkolenia zagadnienia pomagają przygotować przedsiębiorstwo do auditu. Ponadto uczestnicy poznają procedury oraz metodologię realizacji auditu zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, możliwości ograniczenia zużycia energii. Dodatkowo uzyskają informacje w zakresie form oraz możliwości finansowania działań oszczędnościowych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej i oparte na licznych case study. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, inżynierskiej, głównych energetyków, kadry technicznej odpowiedzialnej za…

Dowiedz się więcej »

Październik 2020

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania (BCM) wg ISO 22301 (ID 9415)

1 października 09:00 - 2 października 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.280 PLN netto

Opis szkolenia Audit wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania, czyli BCM (Business Continuity Management), pozwala zarządzającemu na ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji pod kątem spełnienia wymagań zgodności dotyczących akceptowanego poziomu dostarczania wyrobów. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania ISO 22301. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wymagania normy ISO 22301. Zawartość Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych. Wytyczne dotyczące…

Dowiedz się więcej »

Prawo wodne – praktyczne podejście, interpretacje przepisów po nowelizacji ustawy (ID 3129)

9 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.090 PLN netto

Opis szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami znowelizowanego Prawa wodnego, które weszło w życie początkiem 2018 r. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak stosować Prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty w zakresie sporządzania wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, wykonywania operatów wodnoprawnych oraz przygotowywania niezbędnych załączników w postępowaniach wodnoprawnych. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin z wydziałów ochrony środowiska…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki prawne użytkowników urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (ID 3158)

14 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
890 PLN netto

Opis szkolenia Szkolenie pozwala zapoznać się z obowiązkami, jakie wynikają z użytkowania urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane. Uczestnicy dowiedzą się, jakie wymagania muszą spełnić osoby, którym zostaje powierzone serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami prawnymi oraz praktycznymi wskazówkami, dzięki którym przedsiębiorca uniknie grożących firmie kar w przypadku niedopełnienia obowiązków w tym zakresie. Grupa docelowa Szkolenie kierowane jest dla pracowników przedsiębiorstw użytkujących produkty i urządzenia zawierające SZWO oraz F-gazy, specjalistów ds. ochrony środowiska i wszystkich zainteresowanych.…

Dowiedz się więcej »

Klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP. Warsztaty (ID 3123)

20 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
750 PLN netto

Opis szkolenia Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy poprzez udział zdobędą praktyczne umiejętności i usystematyzują wiedzę z zakresu klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia CLP. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzenia CLP, pracowników działów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zawartość Przypomnienie kryteriów klasyfikacji oraz oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Ćwiczenia…

Dowiedz się więcej »

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 (ID 9207)

28 października 09:00 - 29 października 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.280 PLN netto

Opis szkolenia Audit wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego to narzędzie, które pozwala zarządzającemu na ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji pod kątem spełniania wymagań zgodności dotyczących ochrony środowiska, jak również na wczesną identyfikację sytuacji i zachowań mogących skutkować awarią środowiskową lub niewłaściwym postępowaniem z aspektami środowiskowymi, co wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka związanego z negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz konsekwencjami niespełniania obowiązujących wymagań prawnych. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania ISO 14001:2015 i wytyczne ISO 19011. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2020

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 14001 (ID 3003)

5 Listopad 09:00 - 6 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.280 PLN netto

Opis szkolenia Norma ISO 14001:2015 definiuje wymagania dotyczące ochrony środowiska jako elementu efektywnego systemu zarządzania w organizacjach. W oparciu o analizę ryzyk i szans organizacje mogą znacznie ograniczyć lub wyeliminować koszty środowiskowe związane z prowadzoną działalnością i realizowanymi procesami, aspektami środowiskowymi lub potencjalnymi awariami środowiskowymi. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami standardu ISO 14001:2015, jak również nabędą praktyczne umiejętności związane z identyfikacją kontekstu organizacji oraz analizą ryzyk i szans. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań normy ISO 14001, zarówno rozpoczynających prace nad wdrażaniem wymagań,…

Dowiedz się więcej »

Specjalista ds. Ochrony Środowiska – aktualne przepisy prawne – stacjonarne (ID 3122)

18 Listopad 09:00 - 20 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
1.650 PLN netto

Opis szkolenia Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno w ujęciu prawnym, jak i ekonomicznym. Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych jest nie tylko obowiązkiem przedsiębiorcy, ale i wpływa na finanse jego działalności. Głównym celem trzydniowego intensywnego szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu zmieniających się przepisów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Szkolenie ma charakter praktyczny. Trenerzy to pracownicy administracji państwowej, którzy poza znajomością prawa podzielą się również wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Forma wyjazdowa szkolenia stwarza również okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Grupa docelowa Szkolenie…

Dowiedz się więcej »

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001 (ID 3005)

19 Listopad 09:00 - 20 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.280 PLN netto

Opis szkolenia Norma ISO 45001, definiująca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, to pierwsza międzynarodowa norma, zastępująca dotychczasowo obowiązujące normy krajowe (m.in. PN-N-18001 czy OHSAS 18001). Norma ta dedykowana jest organizacjom pragnącym minimalizować ryzyko zawodowe, jak również ryzyko biznesowe w kontekście spełniania wymagań dotyczących bhp. Podstawowym założeniem związanym z wdrożeniem i utrzymywaniem wymagań tej normy jest zapobieganie wypadkom śmiertelnym, czy też unikanie obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, prowadzących do pogorszenia się stanu zdrowia, ograniczenie ryzyk biznesowych, ale również poprawa warunków pracy. Grupa docelowa Szkolenie…

Dowiedz się więcej »

Wymagania standardu IATF 16949 dla najwyższego kierownictwa (ID 3009)

24 Listopad 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
970 PLN

OPIS SZKOLENIA Standard IATF 16949 dedykowany jest producentom branży motoryzacyjnej. Ostatnie wydanie standardu miało miejsce w 2016 roku, dlatego też tak ważne jest dla najwyższego kierownictwa zrozumienie i nabycie umiejętności prawidłowego interpretowania nowych wymagań ze względu na konieczność ich wdrożenia w organizacjach motoryzacyjnych. Szkolenie dostarcza najwyższemu kierownictwu wiedzy na temat wymagań, które leżą w gestii osób kierujących organizacją. Podczas szkolenia omawiane są te wymagania normy ISO 9001 oraz standardu IATF 16949, które są kwintesencją dla najwyższego kierownictwa jak np. ustanowienie polityki jakości, polityki odpowiedzialności…

Dowiedz się więcej »

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018 (ID 9210)

24 Listopad 09:00 - 25 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.280 PLN netto

Opis szkolenia Auditowanie systemu zarządzania energią pozwala na identyfikację niezgodności wynikających z nieskutecznych i nieefektywnych działań związanych z zagadnieniami dotyczącymi m.in. wydajności energetycznej przedsiębiorstw czy też wykorzystania energii. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania normy ISO 50001 i wytyczne normy ISO 19011. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania energią, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wymagania normy ISO 50001:2018. Zawartość Kompetencje oraz rola auditorów wewnętrznych. Wytyczne dotyczące…

Dowiedz się więcej »

Opakowania i odpady opakowaniowe – obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (ID 3102)

26 Listopad 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
690 PLN netto

Opis szkolenia Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz opakowaniami dla wprowadzających na rynek, eksporterów czy sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach. W ramach szkolenia zostaną omówione problematyczne zagadnienia wynikające z obowiązującego prawa. Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności w zakresie wyliczenia wysokości należnej opłaty produktowej. Omówione zostaną również sankcje karne, jakie grożą podmiotom niewywiązującym się z przewidzianych prawem obowiązków. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową, importerów towarów oraz specjalistów ds. ochrony środowiska…

Dowiedz się więcej »

Grudzień 2020

Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz podstawy raportowania KOBIZE i PRTR (ID 3089)

3 grudnia 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
690 PLN netto

Opis szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Podczas części warsztatowej szkolenia uczestnik dowie się, w jaki sposób zidentyfikować zakres korzystania ze środowiska w swoim zakładzie pracy oraz zdobędzie praktyczną wiedzę, za co i w jaki sposób wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska. Uczestnik zapozna się również z rejestracją i raportowaniem w bazie KOBIZE oraz w bazie PRTR. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za…

Dowiedz się więcej »

Podstawowe obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Praktyczne warsztaty (ID 3054)

10 grudnia 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.190 PLN netto

Opis szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszego dnia w części teoretycznej zostaną omówione obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska z podziałem na zagadnienia tematyczne takie jak: ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami oraz opakowaniami. Drugi dzień, prowadzony w formie warsztatów, pozwala uczestnikom nabyć wiedzę praktyczną z zakresu sprawozdawczości środowiskowej. Omówione zostaną również sankcje karne oraz odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska. Grupa docelowa…

Dowiedz się więcej »

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany od 2019 r. (ID 3055)

11 grudnia 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
690 PLN netto

Opis szkolenia Prawidłowa gospodarka odpadami to nie tylko wyraz dbałości o środowisko wynikający z wymogów, jakie stawia ustawa o odpadach, to również troska firmy o stan i jakość naszego środowiska, której celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na otaczające środowisko w zakresie emisji odpadów. Uczestnik szkolenia zdobędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w zakładzie, zapozna się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach oraz z sankcjami karnymi grożącymi za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie. Na szkoleniu zostanie przedstawiona również wiedza praktyczna z zakresu posługiwania się dokumentacją związaną z odpadami. Podczas szkolenia omówione…

Dowiedz się więcej »

Styczeń 2021

Szkolenie testowe

1 stycznia 2021 08:00 - 17:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
100PLN

Opis szkolenia​ Auditowanie systemu zarządzania jakością pozwala na identyfikację zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania w obrębie funkcjonowania systemu w organizacji. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę i poznają najlepsze praktyki auditowe, związane z działaniami przygotowawczymi, przeprowadzeniem auditu oraz działaniami poauditowymi. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy i umiejętności auditorów wewnętrznych w oparciu o wymagania normy ISO 9001 oraz wytycznych ISO 19011, a także na przygotowanie kandydatów do pełnienia roli auditora wewnętrznego w organizacji. Grupa docelowa​ Szkolenie przeznaczone jest…

Dowiedz się więcej »