Ładowanie Szkolenia

› Ochrona środowiska

Szkolenia Szukaj i nawigacja widoków

Wydarzenie Nawigacja Widoku

Październik 2020

Klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP. Warsztaty (ID 3123)

20 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
750 PLN netto

Opis szkolenia Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy poprzez udział zdobędą praktyczne umiejętności i usystematyzują wiedzę z zakresu klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia CLP. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzenia CLP, pracowników działów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki. Zawartość Przypomnienie kryteriów klasyfikacji oraz oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Ćwiczenia…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki prawne użytkowników urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (ID 3158)

23 października 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Bielanach Wrocławskich, Nektarowa 3
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040 Polska
890 PLN netto

Opis szkolenia Szkolenie pozwala zapoznać się z obowiązkami, jakie wynikają z użytkowania urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane. Uczestnicy dowiedzą się, jakie wymagania muszą spełnić osoby, którym zostaje powierzone serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz systemów ochrony przeciwpożarowej. Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami prawnymi oraz praktycznymi wskazówkami, dzięki którym przedsiębiorca uniknie grożących firmie kar w przypadku niedopełnienia obowiązków w tym zakresie. Grupa docelowa Szkolenie kierowane jest dla pracowników przedsiębiorstw użytkujących produkty i urządzenia zawierające SZWO oraz F-gazy, specjalistów ds. ochrony środowiska i wszystkich zainteresowanych.…

Dowiedz się więcej »

Listopad 2020

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 14001 (ID 3003)

5 Listopad 09:00 - 6 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.280 PLN netto

Opis szkolenia Norma ISO 14001:2015 definiuje wymagania dotyczące ochrony środowiska jako elementu efektywnego systemu zarządzania w organizacjach. W oparciu o analizę ryzyk i szans organizacje mogą znacznie ograniczyć lub wyeliminować koszty środowiskowe związane z prowadzoną działalnością i realizowanymi procesami, aspektami środowiskowymi lub potencjalnymi awariami środowiskowymi. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami standardu ISO 14001:2015, jak również nabędą praktyczne umiejętności związane z identyfikacją kontekstu organizacji oraz analizą ryzyk i szans. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań normy ISO 14001, zarówno rozpoczynających prace nad wdrażaniem wymagań,…

Dowiedz się więcej »

Rozporządzenie Conflict Minerals (ID 3170) – szkolenie online

16 Listopad 11:00 - 13:00
Team Prevent Poland – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
300 PLN netto

Opis szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z wymaganiami prawa dotyczącego stosowania/pozyskiwania minerałów (metali: wolframu, cyny, tantalu, złota). Z regionów dotkniętych konfliktami oraz uzyskanie informacji, o procedurach dotyczących przygotowania raportu CMRT oraz analizy i weryfikacji informacji otrzymanych od dostawców. Grupa docelowa Szkolenie jest kierowane do osób pracujących w działach: Zakupów, Ochrony Środowiska, Logistyki, osób odpowiedzialnych za spełnianie wymogów prawnych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezkonfliktowego pozyskiwania minerałów. Zawartość Rozporządzenie Conflict Minerals: czym są "minerały z regionów ogarniętych konfliktami", które kraje lub…

Dowiedz się więcej »

Specjalista ds. Ochrony Środowiska – aktualne przepisy prawne – stacjonarne (ID 3122)

18 Listopad 09:00 - 20 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
+ Google Map
1.650 PLN netto

Opis szkolenia Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno w ujęciu prawnym, jak i ekonomicznym. Przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych jest nie tylko obowiązkiem przedsiębiorcy, ale i wpływa na finanse jego działalności. Głównym celem trzydniowego intensywnego szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu zmieniających się przepisów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska. Szkolenie ma charakter praktyczny. Trenerzy to pracownicy administracji państwowej, którzy poza znajomością prawa podzielą się również wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Forma wyjazdowa szkolenia stwarza również okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Grupa docelowa Szkolenie…

Dowiedz się więcej »

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001 (ID 3005)

19 Listopad 09:00 - 20 Listopad 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.280 PLN netto

Opis szkolenia Norma ISO 45001, definiująca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, to pierwsza międzynarodowa norma, zastępująca dotychczasowo obowiązujące normy krajowe (m.in. PN-N-18001 czy OHSAS 18001). Norma ta dedykowana jest organizacjom pragnącym minimalizować ryzyko zawodowe, jak również ryzyko biznesowe w kontekście spełniania wymagań dotyczących bhp. Podstawowym założeniem związanym z wdrożeniem i utrzymywaniem wymagań tej normy jest zapobieganie wypadkom śmiertelnym, czy też unikanie obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, prowadzących do pogorszenia się stanu zdrowia, ograniczenie ryzyk biznesowych, ale również poprawa warunków pracy. Grupa docelowa Szkolenie…

Dowiedz się więcej »

Opakowania i odpady opakowaniowe – obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (ID 3102)

26 Listopad 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
690 PLN netto

Opis szkolenia Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz opakowaniami dla wprowadzających na rynek, eksporterów czy sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach. W ramach szkolenia zostaną omówione problematyczne zagadnienia wynikające z obowiązującego prawa. Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności w zakresie wyliczenia wysokości należnej opłaty produktowej. Omówione zostaną również sankcje karne, jakie grożą podmiotom niewywiązującym się z przewidzianych prawem obowiązków. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową, importerów towarów oraz specjalistów ds. ochrony środowiska…

Dowiedz się więcej »

Grudzień 2020

Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz podstawy raportowania KOBIZE i PRTR (ID 3089)

3 grudnia 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
690 PLN netto

Opis szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportowania do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). Podczas części warsztatowej szkolenia uczestnik dowie się, w jaki sposób zidentyfikować zakres korzystania ze środowiska w swoim zakładzie pracy oraz zdobędzie praktyczną wiedzę, za co i w jaki sposób wyliczać opłaty za korzystanie ze środowiska. Uczestnik zapozna się również z rejestracją i raportowaniem w bazie KOBIZE oraz w bazie PRTR. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za…

Dowiedz się więcej »

Podstawowe obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Praktyczne warsztaty (ID 3054)

10 grudnia 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
1.190 PLN netto

Opis szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska. Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszego dnia w części teoretycznej zostaną omówione obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska z podziałem na zagadnienia tematyczne takie jak: ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami oraz opakowaniami. Drugi dzień, prowadzony w formie warsztatów, pozwala uczestnikom nabyć wiedzę praktyczną z zakresu sprawozdawczości środowiskowej. Omówione zostaną również sankcje karne oraz odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie ustawowych obowiązków w ochronie środowiska. Grupa docelowa…

Dowiedz się więcej »

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany od 2019 r. (ID 3055)

11 grudnia 09:00 - 16:00
Biuro Team Prevent w Pszczynie, Batorego 19
Pszczyna, 43-200 Polska
690 PLN netto

Opis szkolenia Prawidłowa gospodarka odpadami to nie tylko wyraz dbałości o środowisko wynikający z wymogów, jakie stawia ustawa o odpadach, to również troska firmy o stan i jakość naszego środowiska, której celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na otaczające środowisko w zakresie emisji odpadów. Uczestnik szkolenia zdobędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w zakładzie, zapozna się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach oraz z sankcjami karnymi grożącymi za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie. Na szkoleniu zostanie przedstawiona również wiedza praktyczna z zakresu posługiwania się dokumentacją związaną z odpadami. Podczas szkolenia omówione…

Dowiedz się więcej »